Regulamin programu rabatowego

Niniejszy Regulamin reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z programu rabatowego Organizatora.
Warunkiem korzystania z programu rabatowego Organizatora jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
Organizator udostępnia nieodpłatnie Uczestnikowi niniejszy Regulamin.

Definicje

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów, pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

1. PROGRAM RABATOWY – nazwa i zasady programu rabatowego Organizatora, w ramach którego Uczestnik otrzymuje rabat na wybraną usługę medyczną po przedstawieniu Karty rabatowej.
2. ORGANIZATOR – Lecznica Profesorsko-Ordynatorska Alfa-Lek, Małgorzata Jabłońska-Nowak, Spółka Jawna.
3. UCZESTNIK – osoba fizyczna, posiadająca Kartę rabatową.
4. PARTNER/FIRMA PARTNERSKA – osoba prawna współpracująca z Organizatorem w zakresie Programu rabatowego.
5. KARTA RABATOWA – dokument partnera/firmy partnerskiej, uprawniający do uzyskania określonego rabatu z wykazu rabatów na usługi medyczne Organizatora.
6. SERWIS PROGRAMU – strona internetowa Organizatora pod domeną www.alfa-lek.pl.
7. REGULAMIN – niżej zamieszczone regulacje dotyczące działania Programu rabatowego.

§ 1 Informacje ogólne

1. Program rabatowy jest programem skierowanym do Uczestników dysponujących Kartą rabatową, uprawniającą do uzyskania określonego rabatu na usługi medyczne Organizatora.
2. Program rabatowy jest organizowany i zarządzany przez Organizatora i realizowany w Lecznicy Profesorsko-Ordynatorskiej Alfa-Lek, przy ul. Nowy Świat 58a w Warszawie.
3. Organizator jest podmiotem udzielającym rabatów Uczestnikom za okazaniem Karty rabatowej w ramach Programu rabatowego.
4. Informacje o Partnerach aktualnie uczestniczących w Programie rabatowym oraz wysokości oferowanych rabatów, dostępne są w Serwisie programu pod linkiem: https://alfa-lek.pl/pl/partnerzy.

§ 2 Prawa i obowiązki

1. Warunkiem uzyskania rabatu przez Uczestnika jest okazanie pracownikowi rejestracji medycznej Organizatora ważnej Karty rabatowej, wraz z dowodem tożsamości oraz przestrzeganie warunków określonych przez Partnera, dostępnych w ofercie rabatowej Partnera.
2. Rabaty Programu partnerskiego nie łączą się z innymi promocjami Organizatora.
3. Wymagana jest wcześniejsza informacja o chęci skorzystania z rabatu (przed wystawieniem rachunku/faktury przez Alfa-Lek).
4. Rabaty udzielane są na pierwszym piętrze Lecznicy Alfa-Lek w rejestracji głównej.
5. Organizator zobowiązuje się do udzielenia zadeklarowanych w Programie rabatowym zniżek/rabatów wszystkim Uczestnikom.
6. Korzystając z Programu rabatowego, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i  akceptuje jego treść.
7. Program rabatowy nie nadaje przywileju Uczestnikowi. Uczestnika obowiązują ogólne zasady korzystania z usług medycznych Organizatora, stąd zaleca się wcześniejsze sprawdzenie, czy dana usługa medyczna, objęta rabatem, jest dostępna w planowanym dniu skorzystania z Programu rabatowego.
8. Warunkiem uzyskania rabatu jest przestrzeganie warunków określonych przez Organizatora.
9. Rabaty Organizatora przysługują tylko i wyłącznie na usługi medyczne określone w wykazie rabatów dla Uczestników partnerskich programów rabatowych, dostępnym po wybraniu określonego Partnera na stronie: https://alfa-lek.pl/pl/partnerzy.
10. Rabatów nie można wymienić na gotówkę.
11. Wszelkie działania mające na celu wyłudzenie rabatu na usługę medyczną, polegające w szczególności na próbie posłużenia się sfałszowaną albo skradzioną Kartą rabatową są zabronione i stanowią naruszenie prawa, podlegające odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia wykazu rabatów lub zablokowania korzystania z Serwisu programu, jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Serwisu programu mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Partnerów lub Uczestników, naruszeniu obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, praw osób trzecich, praw Organizatora, zasad nieuczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu programu w tym Programu rabatowego ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją usług Organizatora przy wcześniejszym powiadamianiu o takim zamiarze na stronie: https://alfa-lek.pl/pl/partnerzy.
14. Organizator nie odpowiada za przerwy w realizacji Programu rabatowego, wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
15. W przypadku bezzasadnej odmowy udzielenia przez Organizatora zadeklarowanego rabatu Uczestnikowi lub zmiany warunków uczestnictwa na niekorzyść Uczestnika bez wcześniejszej zmiany wykazu rabatów, Organizator zobowiązany jest do udzielenia rabatu Uczestnikowi na zasadach opisanych w wykazie rabatów w chwili zgłoszenia Uczestnika lub zwrotu Uczestnikowi różnicy ceny wynikającej z nieuznania lub zmiany stawki rabatu.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności przed Uczestnikiem za zawartość innych niż Serwis programu witryn Internetowych, które są połączone z Serwisem programu za pomocą odnośników (linków) oraz za treści wpisywane, materiały nadsyłane i publikowane przez Partnerów.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności przed Uczestnikiem w przypadku likwidacji, upadłości lub innej formy zakończenia działalności Partnera.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za publikowane oferty na serwisach Partnerów, dotyczące Organizatora, w tym zdjęć i zobowiązany jest do tego, aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, praw osób trzecich, praw Organizatora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.

§ 3 Postępowanie reklamacyjne

1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje.
2. Reklamacje rozpatruje Organizator.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) oznaczenie Uczestnika (imię, nazwisko, adres lub adres poczty elektronicznej),
b) przedmiot reklamacji,
c) okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Reklamacje, które nie zawierają powyższych danych nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@alfa-lek.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Reklamacja”.
6. Organizator dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania. O swojej decyzji, zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie zawiadomi Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
7. Uczestnik ma prawo zastrzec, że decyzja dotycząca rozpatrzenia reklamacji powinna być sporządzona na piśmie i przesłana na podany w reklamacji adres korespondencyjny. Zastrzeżenie powyższe jest wiążące dla Organizatora.
8. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu rabatowego w Serwisie programu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianach poinformuje w Serwisie programu. Nowa wersja Regulaminu wchodzi w życie po 14 dniach roboczych od momentu jej udostępnienia.
3. Wszystkie znaki firmowe, towarowe oraz handlowe przedstawione w Serwisie programu są własnością prawnych właścicieli i umieszczone zostały w serwisie programu wyłącznie w celach informacyjnych za ich zgodą.
4. Wszelkie dostrzeżone naruszenia zasad opisanych w Regulaminie prosimy zgłaszać na adres e-mail: sekretariat@alfa-lek.pl.
5. Ceny rabatów usług medycznych Organizatora są cenami brutto, do których nie należy doliczać 23% podatku VAT.
6. Wszelkie kwestie sprzeczne, związane z płatnościami, należy rozstrzygać polubownie, a w przypadkach nie uzgodnionych, ma zastosowanie decyzja sądu właściwego dla siedziby Organizatora.
7. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.